Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:33 06/11/2020  

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/1 NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng từ ngày: 21/ 9/ 2020)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào cờ

Tiếng Việt

Toán

Anh văn

Tiếng Việt

Á

2

Tiếng Việt

TN-XH

Anh văn

Anh văn

Tiếng Việt

N

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

G

4

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

C

1

TN-XH

Luyện

CHCM

Luyện

Tiếng Việt

H

2

HĐTN

Nhạc

Thể dục

KCS

I

3

Thể dục

Mỹ thuật

Anh văn

SHL

4

     

U

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/2 NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng từ ngày: 21/ 9/ 2020)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào cờ

Tiếng Việt

Anh văn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Á

2

Tiếng Việt

KCS

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

N

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Anh văn

Toán

G

4

Luyện TV

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TN-XH

  Đạo đức

C

1

Toán

Nhạc

CHCM

Anh văn

Tiếng Việt

H

2

TN-XH

Mỹ thuật

Anh văn

Luyện T

I

3

 HĐTN

Thể dục

Thể dục

SHL

4

U

  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/1 NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng từ ngày: 21/ 9/ 2020)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba                             

Thứ tư                        

Thứ năm                                

Thứ sáu                              

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

CSS

LTVC

Thể dục

Toán

Á

2

Toán

Toán

Toán

Đạo đức

Chính tả

N

3

Tập đọc

Tập đọc

Anh văn

Tập viết

BDHSNK

G

4

Tập đọc

Luyện TV

Luyện T

Toán

HĐNG

C

1

KC

Mỹ thuật

SHCM

Anh văn

TLV

H

2

TN-XH

Thể dục

Anh văn

Thủ công

I

3

Chính tả

Anh văn

Nhạc

SHL

4

   

U

                                                                                                                                                

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/2 NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng từ ngày: 21/ 9/ 2020)

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba                                                                                         

Thứ tư                                                     

Thứ năm 

Thứ sáu   

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Toán 

Thể dục                                                                                     

Toán

Thủ công

Á

2

Toán

Tập đọc

Tập viết

Chính tả

Toán

N

3

Tập đọc

CSS

Toán

Đạo đức

TL văn

G

4

Tập đọc

LTVC

Anh văn

TN-XH

HĐNG

C

1

Kể chuyện

Anh văn

SHCM

Thể dục

Mỹ thuật

H

2

Chính tả

Anh văn

BDHS

Luyện T

I

3

BDHS

Âm nhạc

Anh văn

SHL

4

 

U

   

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/1 NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng từ ngày: 21/ 9/ 2020)

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

Á

2

Toán

Luyện T

Thể dục

Luyện T

TLV

N

3

Tập đọc

Đạo đức

Tập đọc

LTVC

Thể dục

 

G

4

TĐ+KC

TN-XH

HĐNG

TN-XH

SHL

C

1

Mỹ thuật

Anh văn

SHCM

Tập viết

Anh văn

H

2

Âm nhạc

Anh văn

Chính tả

Anh văn

I

3

Chính tả

Tin học

CSS

Thủ công

4

Luyện TV

Tin học

Luyện TV

U

  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/2 NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng từ ngày: 21/ 9/ 2020)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

Á

2

Toán

Luyện T

Tập đọc

Luyện T

TN-XH

N

3

Tập đọc

BDHS

Thể dục

LTVC

TLV

G

4

TĐ+KC

Đạo đức

HĐNG

Anh văn

SHL

C

1

Âm nhạc

Anh văn

SHCM

TN-XH

Thủ công

H

2

Mỹ thuật

Anh văn

Chính tả

Thể dục

I

3

Chính tả

Tin học

Tập viết

Anh văn

4

Luyện TV

Tin học

CSS

U

  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/1 NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng từ ngày: 21/ 9/ 2020)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Toán

Tập đọc

LTVC

Thể dục

Á

2

Tập Đọc

Địa lí

Toán

Thể dục

Đạo đức

N

3

Toán

Chính tả

TLV

Toán

Toán

G

4

Lịch sử

Kỹ thuật

HĐNG

Luyện TV

SHL

C

1

Tin học

LTVC

SHCM

TLV

Anh văn

H

2

Tin học

Kể chuyện

Luyện T

Anh văn

I

3

Anh văn

Khoa học

Khoa học

Âm nhạc

4

Anh văn

CSS

Mỹ thuật

 

U

  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/2 NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng từ ngày: 21/ 9/ 2020)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Chính tả

Tập đọc

LTVC

Thể dục

Á

2

Tập Đọc

Toán

Toán

Toán

Đạo đức

N

3

Toán

HĐNG

TLV

Thể dục

Toán

G

4

Lịch sử

LTVC

Địa lý

Khoa học

SHL

C

1

Anh văn

Kể chuyện

SHCM

TLV

Âm nhạc

H

2

Anh văn

Luyện TV

Luyện T

Mỹ thuật

I

3

Tin học

CSS

Khoa học

Anh văn

4

Tin học

Kỹ thuật

Anh văn

U

 

  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/1 NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng từ ngày: 21/ 9/ 2020)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Toán

Toán

Toán

Anh văn

Á

2

Tập Đọc

Chính tả

Tập đọc

LTVC

Anh văn

N

3

Toán

Lịch sử

TLV

Khoa học

Tin học

G

4

Đạo đức

HĐNG

Thể dục

BDHS

Tin học

C

1

Địa lý

LTVC

SHCM

Âm nhạc

Toán

H

2

BDHS

KCS

TLV

SHL

I

3

Anh văn

Kể chuyện

Khoa học

Mỹ thuật

4

Anh văn

Thể dục

Kỹ thuật

U

  Sinh hoạt CLB Âm nhạc, MT, Tin học, Anh văn: Chiều thứ 4 tuần 2 của tháng: 15h đến 16h30 .

Số lượt xem : 6

Các tin khác