Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 25 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:44 05/09/2017  

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

    TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LỘC TRÌ      

                                                                    THỜI KHÓA BIỂU – NĂM HỌC: 2017 -2018 (Áp dụng bắt đầu tuần 01 ngày 21 tháng 8 năm 2017)

Thứ

 

Tiết

Lớp

1/1

 

 

Lớp

1/2

 

 

Lớp

2/1

 

Lớp

3/1

 

Lớp

3/2

 

Lớp

4/1

 

 

Lớp

4/2

 

 

Lớp

5/1

 

Lớp

5/2

 

Lớp ghép 1/3, 3/3

 

 

Lớp ghép 2/3, 4/3

 

 

Hai

S

1

2

3

4

Ch cờ

Toán

T Việt

T Việt

Ch cờ

Toán

T Việt

T Việt

Ch cờ

Toán

T Đọc

T Đọc

Ch cờ

T Đọc

TĐ-KC

Đ Đức

Ch cờ

T Đọc

TĐ-KC

Đ Đức

Ch cờ

T Đọc

Toán

LToán

Ch cờ

T Đọc

Toán

LToán

Ch cờ

T Đọc

Toán

Đ Đức

Ch cờ

T Đọc

Toán

Đ Đức

Ch cờ

T Việt

T Việt

LTV

Ch cờ

TN-XH

TĐ-KC

TĐ-KC

Ch cờ

Đ Đức

T Đọc

T Đọc

Ch cờ

T Đọc

Đ Đức

KH

C

1

2

3

4

Nhạc

TN-XH

M T

Đsách

M T

Nhạc

TN-XH

Đsách

TN-XH

M T

Nhạc

Nhạc

Toán

Ch tả

LToán

LTV

Toán

Ch tả

L TV

LToán

Tin

Tin

AV

AV

AV

AV

Tin

Tin

Ch tả

LTVC

LToán

LTV

Ch tả

LTVC

LToán

LTV

AV

AV

Toán

Đ Đức

Ch Tả

Toán

 AV

AV

LToán

Toán

TN-XH

KC

Ch tả

KT

Toán

LToán

Ba

S

1

2

3

4

Toán

T Việt

T Việt

AVan

Toán

T Việt

AVan

T Việt

AV

AV

Toán

K C

Toán

T Đọc

Nhạc

TN-XH

Toán

T Đọc

TN-XH

Nhạc

Ch tả

Toán

AV

AV

AV

AV

Ch tả

Toán

KH

KC

Toán

ĐSách

KC

KH

Toán

ĐSách

MT

T Việt

T Việt 

LToán

T Đọc

MT

T Dục

Toán

T Dục

Toán

MT

Ch Tả

LTVC

T Dục

Toán

MT

C

1

2

3

4

LTV

AV

LTV

LToán

AV

LTV

LTV

LToán

Đ Đức

Ch tả

LTV

LToán

MT

T Dục

TCông

Nhạc

T Dục

MT

Nhạc

TCông

LTVC

KC

T Dục

Đ Đức

LTVC

KC

Đ Đức

T Dục

Tin

Tin

AV

AV

AV

AV

Tin

Tin

Toán

TN-XH

Đ Đức

LTV

Đ Đức

LTVC

Nhạc

T đọc

TLV

KC

Nhạc

T Đọc

S

1

2

3

4

Tcông

T Dục

T Việt

T Việt

T Dục

Tcông

T Việt

T Việt

Toán

T Đọc

T Dục

LToán

AV

AV

Toán

LTVC

Toán

LTVC

AV

AV

T Đọc

Đ Lý

Toán

TLV

Đ Lý

T Đọc

Toán

TLV

T Đọc

Toán

Đ Lý

TLV

T Đọc

Toán

TLV

Đ Lý

T Việt

T Việt

LToán

Toán

AV

AV

Toán

LToán

LToán

TCông

LTVC

Toán

TLV

Toán

AV

AV

C

1

2

3

4

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

Năm

S

1

2

3

4

Toán

T Việt

T Việt

Luyện

Toán

T Việt

T Việt

Luyện

LTVC

Toán

Luyện

T Việt

Toán

Ch tả

T Dục

TN-XH

Toán

T Viết

TN-XH

T Dục

Toán

LTVC

LTV

Đsách

Toán

LTVC

LTV

Đsách

T Dục

L Sử

LTVC

Toán

L Sử

T Dục

LTVC

Toán

Nhạc

T Việt

T Việt

LTV

Ch Tả

Nhạc

T Viết

Toán

AV

AV

T Viết

TLV

LTVC

Toán

LToán

KH

C

1

2

3

4

Đ Đức

LTV

LTV

T Dục

Đ Đức

LTV

T Dục

LToán

Ch tả

LTV

AV

AV

Tin

Tin

AV

AV

AV

AV

Tin

Tin

Nhạc

KH

MT

T Dục

KH

Nhạc

T Dục

MT

MT

T Dục

Nhạc

KH

T Dục

MT

KH

Nhạc

Toán

LTV

L Viết

TCông

TLV

LToán

Toán

L Viết

SHL

TLV

Toán

SHL

 

 

Sáu

 

S

1

2

3

4

T Việt

T Việt

Toán

SHL

T Việt

T Việt

Toán

SHL

Toán

TLV

LToán

SHL

Toán

TLV

LToán

LTV

Toán

Ch tả

LToán

LTV

KH

TLV

Toán

LToán

TLV

KH

Toán

LToán

TLV

Toán

AV

AV

AV

AV

TLV

Toán

T Dục

T Việt

T Việt

SHL

Toán

T Dục

TN-XH

SHL

Ch tả

Toán

T Dục

TLV

AV

AV

TLV

T Dục

C

1

2

3

    4

Nhạc

Luyện

M T

Đsách

M T

Nhạc

Luyện

Đsách

T Dục

MT

Đsách

Tcông

T Viết

L viết

ĐSách

SHL

TLVan

LTV

Đsách

SHL

KT

L Sử

LTV

SHL

L Sử

KT

LTV

SHL

KT

LToán

LTV

SHL

KT

LToán

LTV

SHL

Nghỉ

Nghỉ

Tin

Tin

L Sử

Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân công dạy giáo viên bộ môn:

1. Cô Phương  AN: dạy AN K1, K2 và khu vực Trung An

2 T hầy Thiện AV: Dạy K 3,4 và 5 ở CSC

3. Thầy Hải: dạy mỹ thuật K1-K5, T hủ công

3. Cô Na: thể dục K1 -K5

4. Thầy Phước: thể dục ở CSL- TPT

5. Cô Hảo:  TN-XH K1-K3, Đọc sách K1.

6. Thầy Hiến: Khoa, sử, địa K4,5. Luyện K2

7. Thầy Anh: Dạy nhạc K1-K5

8. Cô Thanh: Dạy Tin K3-K5, Thư ký hội đồng

 

Lưu ý:

-Thời khóa biểu này áp dụng  tuần 1

- GVCN, GV bộ môn xem kỹ chỗ nào chưa hợp lý (không đảm bảo số tiết theo phân phối chương trình quy định, tiết học chồng chéo, tiết dạy thừa theo quy định, phân bố chưa hợp lý giữa các cơ sở,...) gặp chuyên môn để chỉnh sửa.

                                                                                                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                           Trần Thị Mỹ Chi

 

                                                                                                                                                         

 

                             

Số lượt xem : 308

Các tin khác