Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 25 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 21:19 08/09/2019  

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/1 NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ ngày: 12/ 8/ 2019)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào cờ

Tiếng Việt

Thủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Á

2

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

N

3

Tiếng Việt

TN-XH

Tiếng Việt

Toán

SHL

 

G

4

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

BDHSNK

BDHSNK

 

C

1

Nhạc

HĐNGLL

CHCM

Luyện T

AV

 

H

2

Mỹ thuật

Đạo đức

 

Luyện TV

AV

 

I

3

Thể dục

Luyện T

 

AV

Nhạc

 

4

Anh văn

Luyện TV

 

KCS

MT

 

U

             

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/2 NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ ngày: 12/ 8/ 2019)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Tiếng Việt

 

Á

2

Toán

Tiếng Việt

Thủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

N

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Luyện TV

 

G

4

Tiếng Việt

Luyện TV

Tiếng Việt

Luyện viết

SHL

 

C

1

Mỹ thuật

TN-XH

CHCM

HĐNGLL

AV

 

H

2

Nhạc

KCS

 

Luyện T

AV

 

I

3

AV

Luyện TV

 

Đạo đức

MT

 

4

Thể dục

Luyện T

 

AV

Nhạc

 

U

             

  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/1 NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ ngày: 12/ 8/ 2019)

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Toán

Toán

AV

Toán

 

Á

2

Toán

Kể chuyện

Tập đọc

AV

TL Văn

 

N

3

Tập đọc

CSS

Thủ công

LTVC

BDHSNK

 

G

4

Tập đọc

Luyện TV

TN-XH

Toán

SHL

 

C

1

AV

BDHSNK

SHCM

Tập viết

Nạc

 

H

2

T Dục

BDHSNK

 

Chính tả

MT

 

I

3

Nhạc

Đạo đức

 

HĐNG

AV

 

4

Mỹ thuật

Chính tả

 

Luyện TV

Thể dục

 

U

             

                                                                                                                                                       THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/2 NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ ngày: 12/ 8/ 2019)

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Toán 

Toán

LTVC

Toán 

 

Á

2

Toán

Kể chuyện

Tập đọc

Toán

BDHSNK

 

N

3

Tập đọc

Luyện TV

Luyện

AV

TL văn

 

G

4

Tập đọc

CS Sách

Thủ công

AV

SHL

 

C

1

Thể dục

Đạo đức

SHCM

Chính tả

MT

 

H

2

AV

BDHSNK

 

TN-XH

Nhạc

 

I

3

Mỹ thuật

Chính tả

 

Tập viết

Thể dục

 

4

Nhạc

HĐNG

 

Luyện T

AV

 

U

             

   

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/1 NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ ngày: 12/ 8/ 2019)

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

AV

Toán

Nạc

Toán

 

Á

2

Toán

AV

Tập đọc

Toán

Chính tả

 

N

3

Tập đọc

Toán

TN-XH

LTVC

CSS

 

G

4

TĐ+KC

TN-XH

HĐNG

Luyện TV

Luyện T

 

C

1

Tin

Chính tả

SHCM

Nhạc

TLV

 

H

2

Tin

Luyện TV

 

Đạo đức

Tập viết

 

I

3

AV

Thể dục

 

MT

Luyện T

 

4

AV

Thủ công

 

Thể dục

SHL

 

U

             

  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/2 NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ ngày: 12/ 8/ 2019)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

 

Á

2

Toán

TN-XH

Tập đọc

Nhạc

Chính tả

 

N

3

Tập đọc

AV

HĐNG

LTVC

Luyện TV

 

G

4

TĐ+KC

AV

TN-XH

Luyện TV

CSS

 

C

1

AV

Chính tả

SHCM

Đạo đức

TLV

 

H

2

AV

Luyện T

 

Nhạc

Tập viết

 

I

3

Tin

Thủ công

 

Thể dục

Luyện T

 

4

Tin

Thể dục

 

MT

SHL

 

U

             

  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/1 NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ ngày: 12/ 8/ 2019)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Kể chuyện

TLV

TD

Toán

 

Á

2

Tập Đọc

Toán

Địa lý

Toán

TLV

 

N

3

Toán

Tập đọc

Toán

LTVC

Luyện TV

 

G

4

Đạo đức

Khoa học

CSS

Khoa học

HĐNG

 

C

1

Lịch sử

MT

SHCM

Tin

AV

 

H

2

Chính tả

TD

 

Tin

AV

 

I

3

LTVC

Nhạc

 

AV

Luyện T

 

4

Kỹ thuật

Nhạc

 

AV

SHL

 

U

             

  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/1 NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ ngày: 12/ 8/ 2019)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Toán

Tập đọc

LTVC

Anh văn

 

Á

2

Tập Đọc

Nhạc

Toán

Toán

Anh văn

 

N

3

Toán

Kể chuyện

Địa Lý

Thể dục

TLV

 

G

4

Đạo đức

HĐNG

Tập làm văn

Kỹ thuật

Toán

 

C

1

Chính Tả

Tin

SHCM

Mỹ thuật

Khoa học

 

H

2

Lịch sử

Tin

 

Thể dục

Luyện TV

 

I

3

LTVC

Anh văn

 

Nhạc

CSS

 

4

Luyện TV

Anh văn

 

Khoa học

SHL

 

U

             

  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/2 NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ ngày: 12/ 8/ 2019)

 

Buổi 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

S

1

Chào Cờ

Nhạc

Tập Đọc

LTVC

TLV

 

Á

2

Tập Đọc

Toán

Toán

TD

Toán

 

N

3

Toán

Kể chuyện

TLV

Toán

Anh văn

 

G

4

Đạo đức

HĐNG

Khoa học

Luyện TV

Anh văn

 

C

1

Chính Tả

Anh văn

SHCM

Thể dục

Kỹ thuật

 

H

2

LTVC

Anh văn

 

Mỹ thuật

CSS

 

I

3

Luyện T

Tin

 

Địa lý

Khoa học

 

4

Lịch sử

Tin

 

Nhạc

SHL

 

U

             

  

THỜI KHÓA BIỂU TỔ ĐẶC THÙ NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ ngày: 19/ 8/ 2019)

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

S

1

2

3

4

ĐĐ5/1

A3/1

A3/1

A3/2

A3/2

L2/1

KCS1/1

CSS2/1

CSS2/2

N5/2

N5/1

TC1/1

TC1/2

TC2/1

TC2/2

Đ4/1

Đ4/2

L2/1

CSS4/1

CSS5/1

A2/1

A2/1

A2/2

A2/2

TD4/1

TD5/2

TD5/1

BD1/1

A1/2

A1/1

N3/1

N3/2

A5/1

A5/1

A5/2

A5/2

CSS3/1

CSS3/2

BD2/2

BD2/1

BD1/1

C

1

2

3

4

N1/1

N1/2

N2/1

N2/2

M1/2

M1/1

M2/2

M2/1

TD2/2

TD2/1

TD1/1

TD1/2

T3/1

T3/1

T3/2

T3/2

A2/1

A2/2

A1/2

A1/1

A3/2

A3/2

A3/1

A3/1

S4/1

S5/1

S5/2

A5/2

A5/2

A5/1

A5/1

M4/1

BD2/2

TC3/2

TC3/1

T5/1

T5/1

T5/2

T5/2

BD2/1

TD4/1

TD3/1

TD3/2

A5/2

A5/2

A5/1

A5/1

BD2/1

N4/1

N4/1

SHCM

N3/1

N3/2

N5/1

N5/2

TD5/2

TD5/1

TD3/2

TD3/1

M5/1

M5/2

M3/1

M3/2

A1/1

A1/2

KCS

1/2

T4/1

T4/1

T4/2

T4/2

ĐĐ3/2

ĐĐ3/1

Đ5/2

K5/1

A1/2

A1/2

A4/1

A4/1

CSS5/1

TD2/2

TD2/1

M2/2

M2/1

M1/2

M1/1

N2/1

N2/2

N1/1

N1/2

A1/1

A1/1

A2/1

A2/2

                                                       

 Sinh hoạt CLB Âm nhạc, MT, Tin học, Anh văn: Chiều thứ 4 tuần 2 của tháng: 15h đến 16h30 .

Số lượt xem : 156

Các tin khác