Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 25 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 20:50 11/09/2018  

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/1 NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S 1 Chào cờ Luyện Thủ công Toán Tiếng Việt  
Á 2 Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
N 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện  
G 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Luyện viết SHL  
C 1 Nhạc Anh văn CHCM A Văn Nhạc  
H 2 Mỹ thuật Anh văn   Đạo đức Mỹ thuật  
I 3 Thể dục KCS   Luyện Luyện  
4 TN&XH Luyện TV   HĐNG A Văn  
U              

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/2 NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S 1 Chào cờ Toán Luyện toán Tiếng Việt Tiếng Việt  
Á 2 Toán Luyện Thủ công Tiếng Việt Tiếng Việt  
N 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Toán  
G 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán SHL  
C 1 Mỹ thuật KCS CHCM Luyện viết Mỹ thuật  
H 2 Nhạc Luyện TV   A Văn Nhạc   
I 3 T Dục Anh văn   HĐNG A Văn  
4 TN&XH Anh văn   Luyện Luyện  
U              

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/1 NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S 1 Chào Cờ Anh văn Toán LTVC Luyện  
Á 2 Toán Anh văn Tập đọc Toán Toán  
N 3 Tập đọc Toán  Luyện  Tập viết Tập làm văn  
G 4 Tập đọc Kể Chuyện T Công Luyện TV SHL  
C 1 TNXH Chính tả SHCM Chính tả Anh văn  
H 2 T Dục Đạo đức   Luyện toán Thể dục  
I 3 Nhạc Chia sẻ sách   Luyện Nhạc  
4 Mỹ thuật HĐNG   Anh văn Mỹ thuật  
U              

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/2 NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S 1 Chào Cờ Toán  Toán LTVC Toán   
Á 2 Toán Kể chuyện Tập đọc Toán Luyện  
N 3 Tập đọc Anh văn T Công Tập viết TL văn  
G 4 Tập đọc Anh văn    Luyện Toán Luyện TV SHL  
C 1 Thể dục Đạo đức SHCM Chính tả T Dục  
H 2 TNXH Chính tả   Luyện viết A Văn  
I 3 Mỹ thuật HĐNG   Anh văn Nhạc  
4 Nhạc Chia sẻ sách   Luyện Mỹ thuật  
U              

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/1 NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S 1 Chào Cờ Toán TNXH Thể dục Toán  
Á 2 Tập Đọc  css Toán Nhạc TLV  
N 3 TĐ+KC Tập đọc LTVC Toán Tập  viết  
G 4 Đạo đức Nhạc Luyện TV Chính Tả Luyện viết  
C 1 Toán TNXH SHCM Tin Anh văn  
H 2 Luyện toán Thể dục   Tin Anh văn  
I 3 Chính Tả Mỹ thuật   Anh văn HĐNG  
4 Luyện TV Thủ công   Anh văn SHL  
U              

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/1 NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S 1 Chào Cờ Chính tả Địa lý LTVC Khoa học  
Á 2 Tập Đọc Toán Tập đọc Toán TLV  
N 3 Toán Anh văn Toán Nhạc Toán  
G 4 Đạo đức Anh văn TLV Luyện Toán CSS  
C 1 Tin LTVC SHCM Khoa học Kỹ thuật  
H 2 Tin Kể chuyện   Nhạc Lịch sử  
I 3 Anh văn Thể dục   Mỹ thuật HĐNGLL  
4 Anh văn Luyện Tviệt   Thể dục SHL  
U              

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/2 NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S 1 Chào Cờ Anh văn Tập đọc LTVC TLV  
Á 2 Tập Đọc Anh văn Địa lý Toán Khoa học  
N 3 Toán Chính tả Toán Luyện Toán Toán  
G 4 Đạo đức Toán TLV Nhạc CSS  
C 1 Anh văn LTVC SHCM Nhạc Lịch sử  
H 2 Anh văn Kể chuyện   Khoa học Kỹ Thuật  
I 3 Tin Luyện Tviệt   Thể dục HĐNGLL  
4 Tin Thể dục   Mỹ thuật SHL  
U              

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/1 NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S 1 Chào Cờ Khoa học Tập đọc CSS Anh văn  
Á 2 Tập Đọc Nhạc Toán Thể dục Anh văn  
N 3 Toán Toán Địa Lý Toán Toán  
G 4 Đạo đức Kể chuyện Tập làm văn LTVC Luyện tập toán  
C 1 Chính Tả Tin SHCM Mỹ thuật Tập làm văn  
H 2 LTVC Tin   Thể dục HĐNG  
I 3 LuyệnTV Anh văn   Nhạc SHL  
4 Kỹ thuật Anh văn   Khoa học Lịch sử  
U              

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/2 NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S 1 Chào Cờ Nhạc Tập Đọc LTVC Toán  
Á 2 Tập Đọc Khoa học Toán CSS LTT  
N 3 Toán Toán TLV Thể dục Anh văn  
G 4 Đạo đức Kể chuyện Địa lý Toán Anh văn  
C 1 Chính Tả Anh văn SHCM Thể dục TLV  
H 2 LTVC Anh văn   Mỹ thuật HĐNG  
I 3 LuyệnTV Tin   Khoa học L sử  
4 Kỹ thuật Tin   Nhạc SHL  
U              

 

THỜI KHÓA BIỂU TỔ ĐẶC THÙ NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết  THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
S 1 Chào Cờ           A2/1 l1/1 A4/2 N5/2. K 5/1 TN3/1   TC1/1 ĐL4/2                          CSS 5/1   TD3/1 A5/1     K4/1 L2/1 CLBAV CLBAV   KNS CLBÂN
  2             A2/1 l1/2 A4/2 N 5/1 K 5/2 L1/1   TC1/2 ĐL4/1                           CSS5/2   TD5/1   N3/1 A5/1     K4/2 L2/2 CLBAV CLBAV   KNS CLBÂN
  3     ĐĐ4/1       A2/2   A4/1   CSS3/1 L2/1   TC2/2 ĐL5/1                      A1/1     N4/1 TD5/2 A5/2 CSS4/1     L 1/1 CLBAV CLBAV   KNS CLBÂN
  4     ĐĐ5/1       A2/2   A4/1 N3/1.       TC2/1 ĐL5/2                     A1/2      N4/2 ĐS2/1                A5/2 CSS4/2       CLBMT CLBAV   KNS L Tin
C 1 N1/1 M1/2 TN2/1 T4/1     A4/2 TD2.2  AV 1/1   T5/1 TN3/1 A5/2 KCS1/2         N4/1 TD5/2   M5/1 A1/1 T3/1       K4/2           S4/2 AV3/1 M1/2 N11/1 AV2/1   TD 2/2 CLBMT                      L Tin        CLBÂN
  2 N1/2 M1/1 TN2/2 T4/1     A4/2 TD2/1 AV1/1 ĐĐ2/1 T5/1 TD3/1 A5/2 KCS1/1          SHCM     N4/2 TD5/1 ĐĐ 1/1 M5/2 A1/2   T3/1       K4/1         S4/1 AV3/1 M1/2 N1/2 AV2/2 TD2/1 CLBMT CLBAV   L Tin CLBÂN
  3 N2/1 M2/2 TN 1/2 T4/2    A4/1 TD1/1    A 1/2 M3/1 T5/2 TD4/1 A5/1 CSS2.1                    A2/1 N5/1 TD4/2 L2/1 M4/1 L1/1 AV3/1     K5/2 S5/2   M2/2 N2/1 AV1/2  L 1/1 CLBMT CLBAV   L Tin  
  4 N2/2/1 ĐS 1/1  M2/1  ĐS 1/2 TN11/1 T4/2    A4/1 TD1/2    A1/2 TC3/1 T5/2 TD4/2 A5/1 CSS2/2       A2/2 N5/2 TD4/1 L2/2 M4/2 L1/2 AV3/1     K5/1 S5/1   M2/1 N2/2   AV1/1      L 1/2 CLBMT CLBAV  L Tin  

Số lượt xem : 224

Các tin khác